ರಷ್ಯಾ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ 1.1 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಮಿಲಿಟರಿ ನೆರವು ಘೋಷಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕಾ

ಉಕ್ರೇನ್ ಪಡೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಷ್ಯಾ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸುಮಾರು 18 ಸುಧಾರಿತ ರಾಕೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಯುಎಸ್ ಉಕ್ರೇನ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 1.1 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್‌ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಿಡೆನ್ ಆಡಳಿತ ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *