2023ರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ Johnson & Johnson ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್

2020ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ಕ್ ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ…