ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗ್ವಾದರ್ ಬಂದರಿನ ಮೇಲೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳ ದಾಳಿ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಅತ್ಯಂತಪ್ರಖ್ಯಾತಬಂದರುಗಳಪೈಕಿಒಂದಾಗಿರುವಗ್ವಾದರ್ಬಂದರುಪ್ರಾಧಿಕಾರದಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿಬುಧವಾರಅಪರಿಚಿತಬಂದೂಕುಧಾರಿಗಳುಗುಂಡಿನದಾಳಿನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯಮಾಧ್ಯಮಗಳವರದಿಯಪ್ರಕಾರ, ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ಲಿಬರೇಶನ್ಆರ್ಮಿಈದಾಳಿಯಹೊಣೆಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ವರದಿಗಳಪ್ರಕಾರ, ದಾಳಿಕೋರರುಮತ್ತುಭದ್ರತಾಅಧಿಕಾರಿಗಳನಡುವೆಗುಂಡಿನದಾಳಿನಡೆಯುವಮೊದಲುಬಾಂಬ್‌ಗಳನ್ನುಇಟ್ಟುಸ್ಪೋಟವನ್ನೂಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೋನ್ಯೂಸ್ಪ್ರಕಾರ, ಭದ್ರತಾಪಡೆಗಳಪ್ರತೀಕಾರದಗುಂಡಿನದಾಳಿಯಲ್ಲಿಒಟ್ಟುಏಳುಮಂದಿದಾಳಿಕೋರರುಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ವಾದರ್ಬಂದರುಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯಚೀನಾ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನಆರ್ಥಿಕಕಾರಿಡಾರ್ (CPEC) ನಒಂದುಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಈಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದಶಕಗಳಕಾಲದಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿದಂಗೆಯಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗ್ವಾದರ್ಅನ್ನುಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದುಸೇರಿದಂತೆಖನಿಜ-ಸಮೃದ್ಧಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿಚೀನಾತನ್ನಬೆಲ್ಟ್ಮತ್ತುರೋಡ್ಉಪಕ್ರಮದಅಡಿಯಲ್ಲಿಹೆಚ್ಚುಹೂಡಿಕೆಮಾಡಿದೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *