2023ರಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ Johnson & Johnson ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್

2020ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ಕ್ ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ಮಾರಾಟ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್
ಜಾನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ಸನ್ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅನೇಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು
ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಸುಮಾರು 38,000 ಪ್ರಕರಣಗಳು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *